LEVANTOgroep zoekt een

Ervaringsdeskundig kwartiermaker in de wijk

Dienstverband

18 uur per week

Opleidingsniveau

MBO niveau 4

Standplaats

Sittard

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg
Ervaringsdeskundig kwartiermaker in de wijk
18 uur per week

Achtergrond
In de Blauwe/Nieuwe GGZ werken het Leger des Heils, Levanto, MET GGZ, Mondriaan en Zorg in Ontwikkeling (ZIO) samen aan een optimalisatie van zorg op wijkniveau. Hiertoe zijn proeftuinen ingericht waar de betrokken partijen in samenwerking vorm en inhoud geven aan duurzame zorg waarin de zorgvrager en zijn/haar mogelijkheden centraal staan. Hierbij worden wij gefinancierd door zorgverzekeraar VGZ en de gemeente Maastricht. Gezamenlijk zijn we bezig op meerdere niveaus een systeem- en gedragsverandering ten aanzien van mensen met GGZ-problematiek te bewerkstellingen (meer hierover op www.blauwezorg.nl en http://www.denieuweggz.nl/ ).

We werken volgens de principes van positieve gezondheid. Hierbij gaan we uit van de volgende definitie: gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven . Het streven is dat burgers meer eigen regie gaan voeren en dat de zorg past bij de hulpvraag. Dit vraagt een brede kijk; wat is het probleem en hoe verhoudt dit zich tot het functioneren op de andere levensgebieden. En wat heeft iemand in huis om te werken aan een oplossing? Bijvoorbeeld: is iemand gebaat bij een gesprek met een psycholoog? Of moet iemand hem in contact brengen met de plaatselijke voetbalclub? Kent hij zelf iemand die mee kan gaan? Of volstaat het zelfs om samen even te bellen?

Voor de proeftuin in Maastricht zijn wij op zoek naar een enthousiaste ervaringsdeskundige in de rol van kwartiermaker voor 18 uur per week.

Ervaringsdeskundige in de wijk
Deze taak houdt in dat je als team van ervaringsdeskundigen kwartier gaat maken in de wijk. Op basis van de daaruit volgende analyse en inventarisatie van behoeften ga je projecten in de praktijk uitzetten. Daarbij is er, in overleg met de projectleiding, ruimte voor een grote mate van creativiteit en ruimte out of the box te denken. Concreet betekent dit:
 • Onderzoeken en in kaart brengen wat er in de wijk is op het gebied van zelfhulp- en burgerinitiatieven, zorg, welzijn, verenigingen en sport.
 • Met burgers in gesprek over het bestaande aanbod en in hoeverre dit bij hen aansluit.
 • Hieruit voortkomende behoeften formuleren.
 • Op basis van de geformuleerde behoeften samen met burgers ideeën ontwikkelen die de basis zijn voor interventies in de wijk.
 • Implementeren van interventies.
 • Na implementatie er zorg voor draagt dat interventies zo veel mogelijk overdraagbaar zijn aan burgers.
 • Nadrukkelijk aanwezig zijn/profileren in de wijk.
 • Contacten leggen en onderhouden (onderdeel worden van het netwerk in de wijk).
 • Voorlichting en presentaties geven over wie ze zijn en wat ze aan het doen zijn/gaan doen.
 • Deelnemen aan een multidisciplinair overleg.
 • Waar mogelijk het gedachtegoed van positieve gezondheid uitdragen.
Wie zoeken we?
Als (ervaringsdeskundige) kwartiermaker ga je je in de komende periode inzetten voor een verandering in de wijze waarop er omgegaan wordt met mensen met ontwrichtende levenservaringen. Ben je een positieve, integere verbinder die bereid is te leren (ten aanzien van de situatie in de wijk, bij burgers en jezelf) en te ontwikkelen in een nieuw te scheppen (hulpverlenings-)landschap?

Wat brengt de ervaringsdeskundige in de wijk met zich mee?
 • Afgeronde relevante opleiding op MBO 4 niveau.
 • Stabiliteit in herstel en inzicht in eigen kracht.
 • Vermogen om jezelf te overstijgen/te reflecteren op eigen gedrag.
 • Grondige ervaring met herstel.
 • Het vermogen om de kennis vanuit eigen ervaring en de ervaring van anderen op professionele wijze in te zetten ten behoeve van anderen.
 • De eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen ervan (herstel) in wederkerigheid in te zetten om anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijke herstelproces.
 • Lef/ondernemingszin.
 • Vaardigheid zelfstandig te handelen.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Incasseringsvermogen.
 • Samenwerkingsvermogen.
 • Kennis en ervaring in het gebruik van de taal van de straat.
 • De eigen ervaringen met stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen.
 • Empathisch vermogen.
 • Vaardigheid zonder oordeel te luisteren en te handelen.
 • Kunnen de-escaleren.
 • Trainings- en coachingsvaardigheden.
 • Kansen om te zetten in resultaten (nieuwe mogelijkheden).
 • Denken in kansen en mogelijkheden vanuit de grondhouding "Geloof in de ander".
 • Aantoonbare ervaring in het werken als ervaringsdeskundige is een pre, evenals het hebben voltooid van een opleiding in dezen.
Passen bovenstaande kenmerken bij jou? Solliciteer dan op deze functie!

Wat bieden we?
Vanuit de vier betrokken zorgorganisaties (Leger des Heils, Levanto, MET GGZ en Mondriaan), is een ervaringsdeskundige aangesteld. Vanuit de aanstelling per instelling vindt vervolgens inzet in het beschreven project plaats. Dat betekent dat je ten aanzien van je werkzaamheden in de wijk, verantwoording aflegt binnen de projectstructuur van de proeftuin en niet aan de moederorganisatie. Vanuit het project wordt er gezorgd voor scholing (Positieve Gezondheid), intervisie en ervaringsdeskundige begeleiding. De aanstelling wordt gehonoreerd volgens de cao die voor LEVANTO van toepassing is. De inschaling volgens de CAO GGZ is FWG 40 (min. € 2.077 en max € 3.037 bij fulltime dienstverband).

Inlichtingen
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je hiervoor terecht bij Bart Bongers (Manager GGZ ZIO, projectleider Blauwe/Nieuwe GGZ in de wijk). Telefoon: 043-3506984/06-41855224 of mail: b.bongers@zio.nl .

Solliciteren
Jouw schriftelijke sollicitatie kun je versturen via onderstaande link https://levantogroep.onlinevacatures.nl/vacature/solliciteren/184712 .