Vivantes zoekt een

Lid Klachten- en Geschillencommissie Vivantes

Dienstverband

Opleidingsniveau

MBO niveau 4

Standplaats

Geleen

Werkvelden

Ouderenzorg
In de Klachten- en Geschillencommissie Vivantes Ouderenzorg is een tweetal vacatures ontstaan.
Gezocht wordt naar een persoon die vanuit expertise en ervaring bereid is deel te nemen aan het onderzoek, de beoordeling en de besluitvorming betreffende de (on)gegrondheid van de klachten die ingediend worden door de cliënten en/of hun gemachtigden van Vivantes.

Gelet op de samenstelling van de Commissie zoeken wij naar:

Eén lid met medische achtergrond
Eén lid met verpleegkundige achtergrond
Van de leden van de KGC wordt verwacht, dat zij actief deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie. Zij bereiden zich aan de hand van vooraf verstrekte stukken op de vergaderingen voor.

Verder wordt van de leden verwacht dat zij betrouwbaar en integer zijn, oog hebben voor de kwaliteit van de zorg en in staat zijn onpartijdig en objectief bij te dragen aan de oordeelsvorming van de Commissie. Zij nemen deel aan de hoorzittingen met de betrokken partijen. Tevens zijn de leden in staat aan de hand van alle stukken een conceptuitspraak te formuleren.

De kandidaten dienen te beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Zij moeten zich kunnen inleven in de positie van zowel de cliënt als van de zorgverlener, waarbij de kandidaten evenwel standvastig en evenwichtig zijn en beschikken over een opbouwend kritisch en analytisch denkvermogen.

Samen met de overige leden worden de adviezen van de Commissie geformuleerd over de afhandeling van de klachten en worden zo nodig aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur.

Affiniteit met de (gezondheids)zorg en zorgverlening strekt tot aanbeveling.

De leden zijn via mail en telefoon goed bereikbaar.

Aan het lidmaatschap van de Klachten- en geschillencommissie is geen presentiegeld verbonden. Reis- en andere onkosten worden vergoed.What do you want to do ?
New mail