Zuyderland zoekt een

Manager Zuyderland Thuiszorg

Dienstverband

36

Opleidingsniveau

WO, HBO+

Standplaats

Sittard

Werkvelden

Thuiszorg

Manager Zuyderland Thuiszorg (fulltime)

 

Voor deze vacature zoeken wij een ondernemend en inspirerend leider voor wie het vanzelfsprekend is dat samenwerking een belangrijke succesfactor is en die van nature in- en extern partnerschap zoekt; als collega in het MT van Zuyderland Care, als manager voor medewerkers, als gesprekspartner voor samenwerkingspartners. Kandidaten beschikken over integrale managementervaring, met aantoonbare resultaten, (zorg)ondernemende ervaring en resultaten. Zij zijn in staat kennis en ervaring vanuit intrinsieke waarden te vertalen naar de zorgopgaven van Zuyderland, waarvan thuiszorg een belangrijke spilpositie inneemt in onze visie; “de beste zorg zo thuis mogelijk”.

 

Zuyderland Care richt zich binnen het concern van Zuyderland op de zorg voor mensen met een chronische aandoening en ouderen in een kwetsbare positie. Door de nauwe samenwerking met het ziekenhuis kan zorg voor de gehele zorgketen, van geboorte tot aan de laatste levensfase, worden geboden; ”Zuyderland, de zorg van je leven”.

 

Zuyderland Thuiszorg

Zuyderland Thuiszorg biedt haar cliënten ‘zorg achter de voordeur’. Dit is onder te verdelen in verzorging, verpleging en ziekenhuis verplaatste zorg en varieert van eenvoudige tot zeer complexe zorghandelingen. Naast de hulp bij algemene en dagelijkse handelingen, worden terminale (nacht) zorg, complexe infuuszorg, stomazorg of ingewikkelde wondverzorging geboden. Voor mensen die (even) de grip op het leven kwijt zijn, denk hierbij aan dementerende ouderen, cliënten met psychische problemen of multiprobleemgezinnen biedt Zuyderland Thuiszorg gespecialiseerde begeleiding thuis.

 

Bij Zuyderland Thuiszorg werken ca. 640 medewerkers en wordt zorg geboden aan ca 6.000 cliënten. De Manager Zuyderland Thuiszorg is integraal verantwoordelijk voor dit bedrijfsonderdeel en geeft direct leiding aan zeven teamleiders. Gezamenlijk vormen zij het MT Thuiszorg waarin vertegenwoordigd de zes regio’s van waaruit de wijkverpleging is georganiseerd, de backoffice en p&o. In totaal zijn er 27 wijkteams die elk worden aangestuurd door een wijkverpleegkundige. De zes regio’s zijn: Born/Susteren, Beek/Stein, Geleen/Schinnen en flexpool, Sittard en de specials (transmuraal thuiszorgteam, nachtzorgteam en wijkteam acute zorg), team wondzorg Zuid-Limburg en Gespecialiseerde Thuisbegeleiding (GTB) en Casemanagement Dementie (CMD).

 

Functiebeschrijving

De manager Thuiszorg is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de afgesproken resultaten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, financiën en medewerkerstevredenheid. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het tactisch en strategisch beleid, binnen de strategische kaders van en visie op ouderenzorg. De basis hiervoor is gelegen in inspirerend leiderschap en samenwerking, primair als manager van het Thuiszorg MT en voor medewerkers en professionals op de diverse locaties.

Tegelijkertijd ook als collega en lid van het MT binnen Zuyderland Care. De manager werkt hierbij nauw samen met de andere bedrijfsonderdelen van Zuyderland Care en is daarmee medeverantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie als geheel. Van alle collegae in het managementteam wordt verwacht dat men in gezamenlijkheid, samenwerking en samenhang initiatieven neemt en een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van Zuyderland Care. De Manager Thuiszorg vertegenwoordigt het thuiszorgonderdeel en Zuyderland Care bij in- en externe overlegsituaties en onderhandelingen; de contractonderhandelingen worden samen met de directie gevoerd. Tevens is de Manager Thuiszorg verantwoordelijk voor een actieve participatie en medezeggenschap van medewerkers (Ondernemingsraad) én van de cliënten van Zuyderland Thuiszorg (Cliëntenraad).

 

De Manager Thuiszorg vormt samen met de zeven managers het MT Thuiszorg. Samen met de managers draagt hij/zij zorg voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Hij/zij anticipeert daarbij adequaat op tendensen en ontwikkelingen in de sterk veranderende (ouderen)zorgmarkt en vertaalt dit naar innovaties en uitvoerbaar beleid. Hij/zij initieert en geeft leiding aan veranderingsprocessen die gericht zijn op de realisatie van de visie en ambitie voor de toekomst, de professionele beroepsuitoefening, de (cultuur)integratie, de professionele samenwerking en het continue verbeteren in lijn met de resultaatafspraken en organisatiedoelstelling. Hij/zij is in staat daarbij een open en veilige cultuur te creëren waar zorgprofessionals en medewerkers elkaar aanspreken en kritisch naar elkaar durven zijn, trots zijn op Zuyderland en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing en vakinhoudelijke vernieuwing.

 

Profiel

We zijn op zoek naar een ondernemende, bedrijfskundige manager met visie op de lange termijn en daadkracht voor de middellange termijn. Als manager en mens is deze van nature gericht op samenwerking, deelt en gunt succes. Daarin is hij/zij een inspirerend voorbeeld voor collegae en medewerkers en slaat daarmee de brug tussen de onderlinge teams, binnen het MT Care en met externe stakeholders. Vanzelfsprekend is de kandidaat gericht op marktontwikkeling, met een intrinsiek maatschappelijke affiniteit en hart voor de zorg in zijn algemeenheid.

Voor deze vacature wordt gezocht naar kandidaten die met energie en initiatief, samen met de medewerkers, zoekt naar innovatieve concepten en oplossingen voor nieuwe vraagstukken in de dynamische context van de ouderenzorg. Die creatief conceptueel en marktgericht denkt en in staat is om toekomstscenario’s uit te werken en samen met de managers en medewerkers innovaties te implementeren. Die besluitvaardig en ondernemend is en een groot gevoel heeft voor cliënten en medewerkers en adequaat schakelt tussen strategisch en operationeel niveau. Een coachend leidinggevende die vanuit een breed en integraal perspectief en met flexibiliteit, inlevingsvermogen en verbinding ruimte biedt aan professionals. Tegelijkertijd een leider die vanuit daadkracht en duidelijkheid structuur biedt en resultaatgericht leiding geeft. Een warme persoonlijkheid die verbindt vanuit oprechte belangstelling en empathie voor mensen en situaties. En op basis daarvan als vanzelf samenwerking stimuleert, zowel met en tussen de medewerkers binnen Thuiszorg, als met de andere onderdelen binnen Zuydeland Care de externe stakeholders.

 

Dat betekent dat je 

 • over een HBO+ / academisch werk- en denkniveau beschikt;
 • een duidelijk focus hebt op het markt- en resultaatgericht denken en werken;
 • bedreven bent in bedrijfsvoering met kennis van bedrijfs(voerings)processen;
 • organisatie- en omgevingssensitief bent;
 • je als mens, collega en samenwerkingspartner verbindt, zowel met de medewerkers van de Thuiszorg, als binnen de Care en met de belangrijke stakeholders;
 • bij voorkeur ervaring hebt met medezeggenschap van medewerkers en cliënten;
 • van nature een coachende en faciliterende stijl van leidinggeven hebt;
 • een people manager; warme verbindende, empathische persoonlijkheid;
 • innovatief bent en beschikt over een grote veranderbereidheid en in staat bent om anderen hierbij te betrekken en te enthousiasmeren;
 • een leider kunt zijn die er krachtig durft te staan, feitelijk en consistent is in sturing;
 • beschikt over een flexibele persoonlijkheid en vaardigheden om in lopende projecten vloeiend aan te sluiten en te bewegen en om in andere situaties een project te kunnen leiden;
 • gemakkelijk schakelt, in staat bent om op alle niveaus te communiceren en te enthousiasmeren;
 • een prettige persoonlijkheid bezit; met humor en vertrouwen weet te wekken;
 • stevig in je schoenen staat en dilemma’s en discussies niet uit de weg gaat;
 • ondernemend en resultaatgericht bent met ervaring in een vergelijkbaar ondernemende (zorg gelieerde) context;
 • zeker affiniteit hebt met zorg en in staat bent je snel in te werken in / of op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de (ouderen)zorg.

 

Het aanbod

Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur) met de aanstelling voor een vast dienstverband Honorering is vastgesteld conform FWG 75 CAO VVT. Salariëring en wordt beoordeeld in relatie tot opleiding en werkervaring. Voor het tijdpad wordt ervan uitgegaan de manager te benoemen per uiterlijk 1 december 2022.

 

Meer informatie

Voor meer (inhoudelijke) informatie over deze vacature kijk op www.crowngillmore.nl voor het uitgebreide functieprofiel. Reageren kan tot uiterlijk 15 augustus 2022.