De Zorggroep zoekt een

Lid van de Klachtencommissie Cliënten

Dienstverband

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Swalmen

Werkvelden

Ouderenzorg
Zorgorganisaties De Zorggroep, Thuiszorg Helpende Hand, La Providence, Vincent Depaul, Sint Jozef, Proteion en Land van Horne zoeken twee nieuwe leden voor hun gezamenlijke
klachtencommissie.

Wat ga je doen?
Wat doet de klachtencommissie
De Klachtencommissie behandelt klachten op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en kan indien dit gevraagd wordt adviseren over het in behandeling geven van klachten op grond van de Wet zorg & dwang (Wzd). Per klachtbehandeling wordt een zittingscommissie samengesteld bestaande uit tenminste drie leden en wordt er voor de klachtbehandeling voor deze commissie een voorzitter aangewezen. De klachtencommissie is gericht op het gezamenlijk doorgronden van het probleem en het vinden van een oplossing met een aanpak gericht op mediation en bemiddeling tussen partijen. De commissie informeert de raad van bestuur van de bij de klacht betrokken zorginstelling(en) en geeft advies over eventueel te nemen acties door de raad van bestuur.

Functie
In de functie als lid van de Klachtencommissie bent u in samenwerking met de voorzitter en overige leden verantwoordelijk voor de behandeling van klachten die worden ingediend bij de Klachtencommissie. De zittingstermijn bedraagt drie jaar waarbij eenmaal een verlenging van deze termijn mogelijk is. Kandidaten die een binding hebben met de bij de Klachtencommissie aangesloten instellingen of zelf werkzaam zijn bij één van deze instellingen zijn uitgesloten van sollicitatie op deze functie.

Taken
 • Het deelnemen aan het onderzoek naar de ontvankelijkheid en de gegrondheid van een klacht;
 • De beslissing gemotiveerd en schriftelijk vastleggen en mededelen aan de klager, de verweerder en het bestuur;
 • Deelnemen aan hoorzittingen;
 • Het bewaken dat de uitspraak van de Klachtencommissie op een voor de klager begrijpelijke wijze wordt verwoord;
 • Mede zorgdragen voor een goed gemotiveerde schriftelijke uitspraak, eventueel in combinatie met aanbevelingen aan de raden van bestuur van de instellingen conform de Klachtenregeling;
 • Voeren van intern overleg met de Klachtencommissie;
 • Voeren van (jaarlijks) overleg door de Klachtencommissie met de raden van bestuur van de bij de Klachtencommissie aangesloten instellingen.

Hoe zorgen wij voor jou?
De Klachtencommissie bestaat uit vijf leden. In de Klachtencommissie hebben ten minste een jurist en een arts/specialist ouderengeneeskunde zitting. De Klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Leden van de Klachtencommissie hebben vanuit hun professie inzicht in zowel de belangen van een cliënt als die van een zorginstelling.

Bezoldiging vindt plaats per behandelde casus en per bijgewoonde vergadering. Daarnaast vindt vergoeding van de reiskosten plaats.

Wat maakt jou het juiste lid van de Klachtencommissie Cliënten?
De Klachtencommissie zoekt twee nieuwe leden. Gezien de samenstelling en de competenties van de vertrekkende leden van de Klachtencommissie komen we graag in contact met kandidaten met een verpleegkundige en/of medische achtergrond. Verpleegkundigen en artsen/specialisten ouderengeneeskunde met belangstelling voor en affiniteit met de werkzaamheden van de Klachtencommissie worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd te reageren op de vacature.

De kandidaat:
 • heeft affiniteit met het werkterrein verpleging, verzorging en thuiszorg;
 • heeft inzicht in de verschillende posities van klager en aangeklaagde;
 • stelt zich onbevooroordeeld en onpartijdig op;
 • heeft het vermogen om kritisch en analytisch te denken;
 • heeft goede communicatieve en oplossingsgerichte vaardigheden;
 • is empathisch, integer en besluitvaardig;
 • heeft bij voorkeur ervaring met klachten, klachtenregelingen en/of klachtencommissies.

Enthousiast geworden?
Belangstelling Kandidaten kunnen uiterlijk tot en met 31 juli 2024 hun belangstelling voor de functie per mail kenbaar maken bij de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie:
 • Secretariaat Klachtencommissie Postbus 694 5900 AR VENLO

email: klachtencommissieclienten@dezorggroep.nl

Beknopte informatie over de selectieprocedure
De selectieprocedure vindt plaats in augustus 2024. Gedurende deze periode heeft u als kandidaat in de week van 19 of 26 augustus gesprekken met de directeur/bestuurder Marian van Engelenburg van zorginstelling Sint Jozef te Meijel die namens de bestuurders van de overige aangesloten zorginstellingen de selectieprocedure uitvoert. Ook een gesprek met (een afvaardiging van) de cliëntenraad van zorginstelling Sint Jozef maakt deel uit van de selectieprocedure. De cliëntenraad van Sint Jozef treedt tijdens de selectieprocedure op als afgevaardigde namens de cliëntenraden van de overige cliëntenraden van de bij de Klachtencommissie aangesloten zorginstellingen.

Vragen?
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met:
 • de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Mevrouw L. van Uden

E: klachtencommissieclienten@dezorggroep.nl
 • de directeur/bestuurder die de selectieprocedure uitvoert namens de bij de Klachtencommissie aangesloten zorginstellingen Mevrouw M. van Engelenburg T: (077) 46 67 info@sintjozef.nl .

De Zorggroep
Werken bij De Zorggroep

Werken bij De Zorggroep betekent een betekenisvolle invulling geven aan het leven van kwetsbare mensen en bijdragen aan de lokale samenleving. Samen met jou durven we te kijken naar wat past bij jou en wat jouw plek binnen De Zorggroep kan zijn.

Samen begint met jou.

Als grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg bieden wij een breed aanbod van diensten. Met thuiszorg en vele woon- en zorglocaties bieden we ondersteuning, zorg en specialistische behandeling aan iedereen die dat nodig heeft. Werken vanuit Positieve Gezondheid staat bij ons centraal. Dat betekent dat het accent niet op de ziekte of beperking ligt, maar op de mensen zelf: op hun veerkracht en hun mogelijkheden. Wij willen bijdragen aan een vitale gemeenschap, waarin mensen zelfredzaam en bovenal gelukkig zijn. Samen met 5000 medewerkers en onze 2200 vrijwilligers zetten we ons dagelijks in voor dit ideaalbeeld. Onze medewerkers willen iets voor een ander kunnen betekenen. Daarom bieden wij talloze mogelijkheden waarin ze zowel zichzelf als het vak kunnen ontwikkelen. Zo hebben we een medezeggenschapsraad, maar bijvoorbeeld ook een PAR (professionele adviesraad). De PAR geeft onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd advies aan raad van bestuur over actuele werkinhoudelijke onderwerpen zoals het rookbeleid en kwaliteitsindicatoren. Op deze manier kunnen medewerkers ook echt een bijdrage leveren en datgene doen waar hun hart ligt.