Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek Zuid voert in de provincies Noord-Brabant en Limburg de bevolkingsonderzoeken uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Lisa Schoenmakers, Medewerker P&O

Bel: 088 00 01 303

Bij Be­vol­kings­on­der­zoek Zuid wer­ken on­ge­veer 220 me­de­wer­kers. Het ma­na­ge­ment, de ad­mi­ni­stra­tie en de on­der­steu­nen­de dien­sten wer­ken van­uit de kan­to­ren in Eind­ho­ven, Maas­tricht, Ven­lo en Bre­da. On­ge­veer twee der­de van on­ze me­de­wer­kers werkt als MB­B'er in de scree­ning (scree­ningsla­bo­rant) in een van on­ze on­der­zoeks­cen­tra voor het be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker. Wij be­schik­ken over 14 mo­bie­le on­der­zoeks­cen­tra. In ons kan­toor in Eind­ho­ven is ook een vast on­der­zoeks­cen­trum ge­ves­tigd.

On­ze or­ga­ni­sa­tie ken­merkt zich door kor­te lij­nen en een in­for­me­le sfeer. On­ze me­de­wer­kers dra­gen met en­thou­si­as­me, be­trok­ken­heid en des­kun­dig­heid bij aan on­ze doel­stel­lin­gen.